top of page
Search
  • Writer's pictureIlia Morshedi

سوگندنامه، شهادتنامه، یا تصدیق شهود از راه دور

سوگندنامه، شهادتنامه، یا تصدیق شهود از راه دور و بدون حضور فیزیکی سردفتر(Commissioner of Oath) برای فرایندی هست که از طریق ویدئو کنفرانس یا سایر وسایل الکترونیکی انجام می شود.

قانون تایید استشهادات (The Commissioners for Taking Affidavits Act, O. Reg. 431/20) نظارت براجرای سوگندنامه ها واستشهادات در انتاریو(کانادا) را بر عهده دارد. بر اساس این قانون، سوگندنامه ، شهادتنامی، یا تصدیق شاهد از راه راه بر اساس شرایط زیر مجاز هست:


  1. سردفتر(Commissioner of Oath) باید مجاز باشد که سوگندنامه ، شهادتنامی، یا تصدیق شهود را بر اساس قانون تایید استشهادات (The Commissioners for Taking Affidavits Act, O. Reg. 431/20) برای گرفتن سوگند، اجرا کند. این بدان معنی است که سردفتر(Commissioner of Oath) باید برای تایید سوگندنامه توسط دادستان کل انتاریو منصوب شده باشد یا به دلیل وضعیت حرفه ای خود مجاز باشد در این سمت عمل کند.

  2. گواهی دهنده یا استشهاد دهنده در موقع دادن سوگند باید شخصا داخل خاک استان انتاریو حضور داشته باشد و این امر برای اطمینان از این است که این شخص در حوضه قضایی انتاریو باشد و سردفتر(Commissioner of Oath) صلاحیت اجرای سوگند را تایید کند.

  3. سردفتر(Commissioner of Oath) و گواهی دهنده یا استشهاد دهنده باید بتوانند در زمان واقعی، از طریق ویدئو کنفرانس یا وسایل الکترونیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این امر برای اطمینان از اینکه سردفتر(Commissioner of Oath) قادر باشد سوگند یا تأییدیه را به شیوه ای واضح و قابل شنیدن اجرا کند و طرفین قادر باشند اظهارات خود را به شیوه ای معنادار بیان کنند.

  4. سردفتر(Commissioner of Oath) باید بتواند هویت گواهی دهنده یا استشهاد دهنده را تأیید کند. این کار را می توان از طریق ویدئو کنفرانس یا با درخواست از طرف گواهی دهنده یا استشهاد دهنده به ارائه مدارک شناسایی اضافی مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی انجام داد.

  5. سردفتر(Commissioner of Oath) باید اطمینان حاصل کند که ارتباط از راه دور به روشی ایمن و محرمانه انجام می شود تا از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات گواهی دهنده یا استشهاد دهنده محافظت شود.


سوگندنامه ، شهادتنامی، یا تصدیق شهود از راه دورابزارمفیدی برای اجرای سوگند و تأییدیه‌ها در انتاریو است، مشروط بر اینکه شرایط مندرج در قانون تایید استشهادات (The Commissioners for Taking Affidavits Act, O. Reg. 431/20) رعایت شود. این قانون با اجازه دادن به شهادتنامه، یا تصدیق شهود از راه دور، انعطاف ‌پذیری و دسترسی بیشتری را برای کسانی که به دنبال دادن سوگندنامه، شهادتنامه، یا تصدیق شهود را فراهم می‌کند، در حالی که یکپارچگی و قابلیت اطمینان فرآیند ارتباط را تضمین می‌کند.ایلیا مرشدی یک پارالگال دارای مجوز از انجمن حقوقی انتاریو و یک مشاور مهاجرت با مجوز از کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی (CICC) است. او علاوه بر مسئولیتهایش به‌ عنوان مشاورارشد در MOR Canadian Immigration، هماهنگ‌ کننده برنامه حقوقی در کالج Toronto School of Management است.

Comentarios


bottom of page